27 Nov '14, 7pm

MBC Journalist Eh Ge Handbag 10,000 Rufiyaa Aa Eky Feyrigenfi

To bring you Twitter, we and our partners use cookies on our and other websites. Cookies help personalize Twitter content, tailor Twitter Ads, measure their performance, and provide you with a better, faster, safer Twitter experience. By using our services, you agree to our

Full article: https://twitter.com/VaguthuMV/status/538052177185353728/p...

Tweets

MBC Journalist Eh Ge Handbag 10,000 Rufiyaa Aa Eky Feyrigenfi

MBC Journalist Eh Ge Handbag 10,000 Rufiyaa Aa ...

vaguthu.mv 27 Nov '14, 7pm

މިރޭ 23:15 ހާއިރު، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ އަތްދަބަސް، ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހަކު ވެގެން...